หลักการและเหตุผล

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมชลประทานได้ดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มีประเภทและรูปแบบความร่วมมือโครงการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การศึกษาความเหมาะสมโครงการ การศึกษาวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการ ความช่วยเหลือ หรือแม้กระทั่งโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ หรือข้อตกลงโครงการในรูปแบบทั้งทวิภาคี และพหุภาคี เป็นต้น โดยมีสำนักต่างๆ ของกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน หรือติดต่อประสานงาน

ในปี ๒๕๕๓ สำนักบริหารโครงการ ได้มีการดำเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลรายละเอียดของโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ และรายงานสรุปโครงการเงินกู้ต่างประเทศขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารกรมให้ทราบข้อมูลด้านต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ แต่การดำเนินการนี้ เป็นการจัดทำรูปแบบเฉพาะกิจ ยังไม่มีวิธีการและระเบียบขั้นตอนในการดำเนินการที่เป็นทางการ

เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ สามารถจัดทำได้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกโครงการที่สำนักต่างๆ อาจมีการดำเนินการร่วมกับต่างประเทศ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงพิจารณาเห็นว่า ควรมีการจัดทำรูปแบบ วิธีการจัดการและรวบรวมโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศสำหรับหน่วยงานของกรมชลประทานเพื่อใช้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลต่างประเทศให้เป็นระบบ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ใช้งานง่ายและ มีระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อประหยัดเวลาและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตสามารถพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นๆ ทั้งในกรมและหน่วยงานภายนอก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของกรมชลประทานจะมีการจัดเก็บที่เป็นระบบ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการอ้างอิงสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. มีประโยชน์ทางด้านวิชาการ เพราะโครงการความร่วมมือทางวิชาการมีผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่น่าสนใจ ทำให้ผลงานไม่สูญเปล่า ยังคงเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ พร้อมใช้ในการค้นคว้าหรืออ้างอิง

๓. มีประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศทำให้ทราบข้อมูลที่รวบรวมในเชิงประวัติย้อนหลัง