รายงานสรุปจำนวนผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีศักยภาพ ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน แยกรายสาขาความเชี่ยวชาญ       รายงาน

ลำดับ สาขาความเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีศักยภาพ เป็นทั้งคู่ รวม
 1
เกษตรกรรม
  0
  0
0
0
 2
สิ่งแวดล้อม น้ำ
  1
  0
0
1
 3
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ
  0
  1
0
1
 4
ธรณีวิทยา/ปฐพี
  1
  0
0
1
 5
อุทกวิทยา อุทกวิทยา/แบบจำลองประยุกต์
  0
  1
2
3
 6
อุทกวิทยา การบริหารจัดการน้ำ
  2
  5
1
8
 7
วางแผนโครงการ วางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
  5
  2
2
9
 8
วางแผนโครงการ เศรษฐกิจสังคม
  2
  2
0
4
 9
วางแผนโครงการ การมีส่วนร่วม
  0
  1
0
1
 10
ออกแบบ เขื่อน
  2
  0
2
4
 11
ออกแบบ ระบบชลประทาน
  1
  3
0
4
 12
ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา
  1
  3
1
5
 13
ก่อสร้าง วิศวกรรมชลประทาน
  4
  3
1
8
 14
ก่อสร้าง เครื่องจักรกล
  2
  0
0
2
 15
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบภูมิสารสนเทศ /แผนที่
  0
  1
1
2
 16
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์
  1
  1
0
2
 
รวมทั้งหมด
  22
  23
10
55