รายงานผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีศักยภาพ ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน แยกรายสาขาความเชี่ยวชาญ       

สาขา ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ สังกัด
 สิ่งแวดล้อมด้านน้ำ
1
  นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวชาญ
สบก.
 สิ่งแวดล้อมด้านระบบนิเวศ
2
  นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
  วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
สบอ.
 ธรณีวิทยา/ปฐพีด้าน
1
  นายนฤชา แสงทอง
  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี
ผู้เชี่ยวชาญ
สรธ.
 อุทกวิทยาด้านอุทกวิทยา/แบบจำลองประยุกต์
1
  นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
เป็นทั้งคู่
สบอ.
 อุทกวิทยาด้านอุทกวิทยา/แบบจำลองประยุกต์
2
  นายสมภพ สุจริต
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (จัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
เป็นทั้งคู่
สบอ.
 อุทกวิทยาด้านอุทกวิทยา/แบบจำลองประยุกต์
3
  นายวิชญ์ ศรีวงษา
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หัวหน้าศูนย์โทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
ผู้มีศักยภาพ
สบอ.
 อุทกวิทยาด้านการบริหารจัดการน้ำ
4
  นายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้มีศักยภาพ
สวพ.
 อุทกวิทยาด้านการบริหารจัดการน้ำ
5
  นายทองเปลว กองจันทร์
  ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการด้านอุทกวิทยา
เป็นทั้งคู่
สบอ.
 อุทกวิทยาด้านการบริหารจัดการน้ำ
6
  นายเอกวิทย์ จรประดิษฐ์
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้มีศักยภาพ
สวพ.
 อุทกวิทยาด้านการบริหารจัดการน้ำ
7
  นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค
  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
ผู้มีศักยภาพ
สชป.2
 อุทกวิทยาด้านการบริหารจัดการน้ำ
8
  นายพิสิษฐ์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 อุทกวิทยาด้านการบริหารจัดการน้ำ
9
  นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต
  นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ
ผู้มีศักยภาพ
สชป.15
 อุทกวิทยาด้านการบริหารจัดการน้ำ
10
  นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ผู้เชี่ยวชาญ
สชป.5
 อุทกวิทยาด้านการบริหารจัดการน้ำ
11
  นายวุฒิศักดิ์ สุคุณณี
  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นายช่างชลประทานชำนาญงาน)
ผู้มีศักยภาพ
สชป.9
 วางแผนโครงการด้านวางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
1
  นายสมชาย พฤฒิพรกิจ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
ผู้เชี่ยวชาญ
 วางแผนโครงการด้านวางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
2
  นายพรชัย แสงอังศุมาลี
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
ผู้เชี่ยวชาญ
 วางแผนโครงการด้านวางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
3
  นายปรีชา สุขกล่ำ
  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญ
 วางแผนโครงการด้านวางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
4
  นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
เป็นทั้งคู่
สบก.
 วางแผนโครงการด้านวางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
5
  นายบุญสนอง สุชาติพงศ์
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 วางแผนโครงการด้านวางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
6
  นายธนา สุวัฑฒน
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ผู้เชี่่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
เป็นทั้งคู่
สสช.
 วางแผนโครงการด้านวางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
7
  นายพรมงคล ชิดชอบ
  วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
สชป.4
 วางแผนโครงการด้านวางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
8
  นายประสิทธิ์ สีโท
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาด้านสำรวจและหรือออกแบบ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 วางแผนโครงการด้านวางแผนโครงการ/พัฒนาแหล่งน้ำ
9
  นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์
  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้มีศักยภาพ
สบก.
 วางแผนโครงการด้านเศรษฐกิจสังคม
10
  นางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา
  เศรษฐกรชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
สบก.
 วางแผนโครงการด้านเศรษฐกิจสังคม
11
  นางเกื้อกูล กาญจนลาภ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้เชี่ยวชาญ
สบก.
 วางแผนโครงการด้านเศรษฐกิจสังคม
12
  นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร
  ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ผู้มีศักยภาพ
กงบ.
 วางแผนโครงการด้านเศรษฐกิจสังคม
13
  นางสุภาพร วงษ์วีระขันธ์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้เชี่ยวชาญ
สบก.
 วางแผนโครงการด้านการมีส่วนร่วม
14
  นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร
  นักสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
สบก.
 ออกแบบด้านเขื่อน
1
  นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
เป็นทั้งคู่
สอบ.
 ออกแบบด้านเขื่อน
2
  นายชยพล เตชะฐิตินันท์
  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
เป็นทั้งคู่
สรธ.
 ออกแบบด้านเขื่อน
3
  นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ
สอบ.
 ออกแบบด้านเขื่อน
4
  นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
ผู้เชี่ยวชาญ
สอบ.
 ออกแบบด้านระบบชลประทาน
5
  นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
ผู้เชี่ยวชาญ
สอบ.
 ออกแบบด้านระบบชลประทาน
6
  นายพงศธร ศิริอ่อน
  วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบชลประทาน 6 และ 7
ผู้มีศักยภาพ
สอบ.
 ออกแบบด้านระบบชลประทาน
7
  นายวิเชษฐ์ บุตตะจีน
  วิศวกรโยธาชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
สอบ.
 ออกแบบด้านระบบชลประทาน
8
  นายธีระชัย เนียมหลวง
  วิศวกรโยธาชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
สอบ.
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
1
  นายโสภณ ธรรมรักษา
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
ผู้เชี่ยวชาญ
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
2
  นายนพดล โคว้สุวรรณ์
  วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
สชป.1
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
3
  นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ
  วิศวกรชลประทานชำนาญการ สำนังานจัดรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ผู้มีศักยภาพ
สจก.
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
4
  นายธเนศ อักษร
  วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
สวพ.
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
5
  นายประดับ กลัดเข็มเพชร
  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
เป็นทั้งคู่
สวพ.
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมชลประทาน
6
  นายดุสิต ชอบจิตร
  นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวง
ผู้มีศักยภาพ
สชป.1
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมชลประทาน
7
  นายปริญญา กมลสินธุ์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านชลศาสตร์)
เป็นทั้งคู่
สวพ.
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมชลประทาน
8
  นายกฤษฎา โภคากร
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน)
ผู้เชี่ยวชาญ
สวพ.
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมชลประทาน
9
  นายภานุพันธ์ อาจสาลี
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
ผู้เชี่ยวชาญ
สอบ.
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมชลประทาน
10
  นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
ผู้เชี่ยวชาญ
สอบ.
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมชลประทาน
11
  นายสุดชาย พรหมมลมาศ
  นายช่างชลประทานอาวุโส/ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติคันและคูน้ำที่ 2 ลำปาง
ผู้มีศักยภาพ
สจก.
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมชลประทาน
12
  นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์
  วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน
ผู้เชี่ยวชาญ
 ก่อสร้างด้านวิศวกรรมชลประทาน
13
  นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช
  วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
ผู้มีศักยภาพ
สชป.4
 ก่อสร้างด้านเครื่องจักรกล
14
  นายสุขเกษม เจริญจันทร์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา)
ผู้เชี่ยวชาญ
สคก.
 ก่อสร้างด้านเครื่องจักรกล
15
  นายอนุพงษ์ บุญยเกียรติ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวางแผนและโครงการ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านระบบภูมิสารสนเทศ /แผนที่
1
  นางสุวรรณา ยุวนานนท์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย
เป็นทั้งคู่
สรธ.
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านระบบภูมิสารสนเทศ /แผนที่
2
  นายชนินทร์ ทรงชน
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้มีศักยภาพ
สบก.
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านระบบคอมพิวเตอร์
3
  นายสมนึก จิระศิริโสภณ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ผู้เชี่ยวชาญ
ศส.
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านระบบคอมพิวเตอร์
4
  นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร
  วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
สคก.