รายงานผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีศักยภาพ ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน แยกรายหน่วยงาน       รายงาน

หน่วยงาน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ
 
1
  นายปรีชา สุขกล่ำ
  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญ
 
2
  นายสมชาย พฤฒิพรกิจ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
ผู้เชี่ยวชาญ
 
3
  นายพรชัย แสงอังศุมาลี
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
ผู้เชี่ยวชาญ
 
4
  นายบุญสนอง สุชาติพงศ์
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 
5
  นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์
  วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชลประทาน
ผู้เชี่ยวชาญ
 
6
  นายประสิทธิ์ สีโท
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาด้านสำรวจและหรือออกแบบ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 
7
  นายโสภณ ธรรมรักษา
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
ผู้เชี่ยวชาญ
 
8
  นายพิสิษฐ์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 
9
  นายอนุพงษ์ บุญยเกียรติ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวางแผนและโครงการ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 สคก.
1
  นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร
  วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
 
2
  นายสุขเกษม เจริญจันทร์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา)
ผู้เชี่ยวชาญ
 สบก.
1
  นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร
  นักสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
 
2
  นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์
  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้มีศักยภาพ
 
3
  นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
เป็นทั้งคู่
 
4
  นางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา
  เศรษฐกรชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
 
5
  นายชนินทร์ ทรงชน
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้มีศักยภาพ
 
6
  นางสุภาพร วงษ์วีระขันธ์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้เชี่ยวชาญ
 
7
  นางเกื้อกูล กาญจนลาภ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้เชี่ยวชาญ
 
8
  นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวชาญ
 สรธ.
1
  นายชยพล เตชะฐิตินันท์
  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
เป็นทั้งคู่
 
2
  นางสุวรรณา ยุวนานนท์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย
เป็นทั้งคู่
 
3
  นายนฤชา แสงทอง
  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี
ผู้เชี่ยวชาญ
 สบอ.
1
  นายทองเปลว กองจันทร์
  ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการด้านอุทกวิทยา
เป็นทั้งคู่
 
2
  นายวิชญ์ ศรีวงษา
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หัวหน้าศูนย์โทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
ผู้มีศักยภาพ
 
3
  นายสมภพ สุจริต
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (จัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
เป็นทั้งคู่
 
4
  นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
  วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
 
5
  นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
เป็นทั้งคู่
 สวพ.
1
  นายธเนศ อักษร
  วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
 
2
  นายประดับ กลัดเข็มเพชร
  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
เป็นทั้งคู่
 
3
  นายกฤษฎา โภคากร
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน)
ผู้เชี่ยวชาญ
 
4
  นายเอกวิทย์ จรประดิษฐ์
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้มีศักยภาพ
 
5
  นายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์
  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผู้มีศักยภาพ
 
6
  นายปริญญา กมลสินธุ์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านชลศาสตร์)
เป็นทั้งคู่
 สอบ.
1
  นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 
2
  นายธีระชัย เนียมหลวง
  วิศวกรโยธาชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
 
3
  นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
เป็นทั้งคู่
 
4
  นายภานุพันธ์ อาจสาลี
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 
5
  นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 
6
  นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)
ผู้เชี่ยวชาญ
 
7
  นายวิเชษฐ์ บุตตะจีน
  วิศวกรโยธาชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
 
8
  นายพงศธร ศิริอ่อน
  วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบชลประทาน 6 และ 7
ผู้มีศักยภาพ
 
9
  นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ
 สชป.1
1
  นายดุสิต ชอบจิตร
  นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวง
ผู้มีศักยภาพ
 
2
  นายนพดล โคว้สุวรรณ์
  วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
 สชป.2
1
  นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค
  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
ผู้มีศักยภาพ
 สชป.4
1
  นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช
  วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
ผู้มีศักยภาพ
 
2
  นายพรมงคล ชิดชอบ
  วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ผู้มีศักยภาพ
 สชป.5
1
  นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ผู้เชี่ยวชาญ
 สชป.9
1
  นายวุฒิศักดิ์ สุคุณณี
  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นายช่างชลประทานชำนาญงาน)
ผู้มีศักยภาพ
 สชป.15
1
  นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต
  นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ
ผู้มีศักยภาพ
 สจก.
1
  นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ
  วิศวกรชลประทานชำนาญการ สำนังานจัดรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ผู้มีศักยภาพ
 
2
  นายสุดชาย พรหมมลมาศ
  นายช่างชลประทานอาวุโส/ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติคันและคูน้ำที่ 2 ลำปาง
ผู้มีศักยภาพ
 สสช.
1
  นายธนา สุวัฑฒน
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ผู้เชี่่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
เป็นทั้งคู่
 กงบ.
1
  นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร
  ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ผู้มีศักยภาพ
 ศส.
1
  นายสมนึก จิระศิริโสภณ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม
55
  ผู้เชี่ยวชาญ=22 คน ผู้มีศักยภาพ=23 คน เป็นทั้งคู่=10 คน