รายงานสรุปจำนวนผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีศักยภาพ ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน แยกรายหน่วยงาน       รายงาน

ลำดับ หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีศักยภาพ เป็นทั้งคู่ รวม
 1
  0
  0
0
0
 2
  9
  0
0
9
 3
สำนักเครื่องจักรกล
  1
  1
0
2
 4
สำนักบริหารโครงการ
  3
  4
1
8
 5
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
  1
  0
2
3
 6
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
  0
  2
3
5
 7
สำนักวิจัยและพัฒนา
  1
  3
2
6
 8
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
  5
  3
1
9
 9
สำนักชลประทานที่ 1
  0
  2
0
2
 10
สำนักชลประทานที่ 2
  0
  1
0
1
 11
สำนักชลประทานที่ 4
  0
  2
0
2
 12
สำนักชลประทานที่ 5
  1
  0
0
1
 13
สำนักชลประทานที่ 9
  0
  1
0
1
 14
สำนักชลประทานที่ 15
  0
  1
0
1
 15
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
  0
  2
0
2
 16
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  0
  0
1
1
 17
กองการเงินและบัญชี
  0
  1
0
1
 18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  1
  0
0
1
 
รวมทั้งหมด
  22
  23
10
55