รายงานการเดินทางไปศึกษา /ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม ณ ต่างประเทศ
เลขบัตรประชาชน :
กรอกข้อมูลข้อมูล13 หลัก    ชื่อ :   นามสกุล :   อายุ :  ค้นหาข้อมูล
   วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด      สาขาวิชา :
   มหาวิทยาลัย/สถาบัน      วันบรรจุเข้ารับราชการ : กรุณากรอกข้อมูลผิดแบบฟอร์ม
ตำแหน่ง :    ระดับ :      สำนัก/กอง :   
โทรศัพท์ :    อีเมล์ :    กรุณากรอกอีเมล์ รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เรื่อง/หลักสูตร :
แหล่งผู้ให้ทุน :   เพื่อไป :   
สถาบัน/ประเทศ :
ระหว่างวันที่ :   กรุณากรอกข้อมูลผิดแบบฟอร์ม (02/12/2556)   ถึงวันที่ :   กรุณากรอกข้อมูลผิดแบบฟอร์ม (02/12/2556)                รวมระยะเวลาการรับทุน :  
เนื้อหาของเรื่อง/หลักสูตร :
ประโยชน์ที่กรมได้รับ :
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :
                กลับหน้าที่แล้ว